Tapon deposito Montesa Cota

Tapon deposito rosca externa. Montesa Cota. Impala 2 etc 20€